جگە لە کورد چ گەلێک هەیە بەبرا ناوی داگیر کەری وڵاتەکەی هێنابێ
ماڵه‌وه‌ په‌یڕه‌وپرۆگرام ئامانج سەرکردایەتی بەئەندام بوون‌ پەیوەندی

بۆ بیرهێنانەوە

Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
Hacked by lGECEGEZENl * Turkhackteam.Org
back| send| print
pnkurd.com © 2017 | Facebook | Contact Us | Start